0

Your Cart is Empty

TERMS AND CONDITIONS of SPACE SCOOTER®

ALGEMENE VOORWAARDEN
van SPACE SCOOTERArtikel 1: Definities
1. Afnemer: de wederpartij die met de besloten vennootschap Space Scooter Europa B.V., (Nederland), doch zaaksdoende te (1704 SB) Heerhugowaard aan de Newtonstraat nr. 46 (eveneens Nederland), nader te noemen: SPACE SCOOTER, een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij SPACE SCOOTER een offerte opvraagt en door SPACE SCOOTER een offerte wordt toegezonden.
2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen SPACE SCOOTER en de Afnemer, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SPACE SCOOTER, evenals op alle door SPACE SCOOTER te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer.
2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Afnemer zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. Indien SPACE SCOOTER niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat SPACE SCOOTER het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien de Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Afnemer omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van SPACE SCOOTER zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer wordt aanvaard, heeft SPACE SCOOTER het recht het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van SPACE SCOOTER kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer worden aanvaard.
3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door SPACE SCOOTER naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.
4. Alle door SPACE SCOOTER verstrekte opgaven van soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege SPACE SCOOTER voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij SPACE SCOOTER in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door SPACE SCOOTER dan wel indien SPACE SCOOTER nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
2. Indien met de Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.
3. SPACE SCOOTER is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPACE SCOOTER is het de Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
5. SPACE SCOOTER is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van SPACE SCOOTER dan wel derden waaronder andere Afnemers.
6. De Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer verstrekte gegevens van soorten, formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. SPACE SCOOTER behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan SPACE SCOOTER nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van SPACE SCOOTER om ten opzichte van de Afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst
1. De Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door SPACE SCOOTER niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
2. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van SPACE SCOOTER krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.
3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer is slechts mogelijk indien SPACE SCOOTER daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is SPACE SCOOTER gerechtigd een schadeloosstelling bij de Afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Afnemer worden doorberekend. De Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart SPACE SCOOTER ter zake.
4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPACE SCOOTER is de Afnemer niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
5. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 4 genoemd kan SPACE SCOOTER de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door SPACE SCOOTER geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval worden daaronder begrepen de kosten die SPACE SCOOTER reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Afnemer, is de Afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij SPACE SCOOTER ter zake.
6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van SPACE SCOOTER blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal SPACE SCOOTER de Afnemer hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. SPACE SCOOTER kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen
1. Alle door SPACE SCOOTER opgegeven prijzen zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
2. De prijs die SPACE SCOOTER voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
3. SPACE SCOOTER is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer separaat door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
4. SPACE SCOOTER is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat SPACE SCOOTER haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is SPACE SCOOTER gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden in euro’s en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
2. De Afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Afnemer is slechts toegestaan indien SPACE SCOOTER de vordering van de Afnemer schriftelijk heeft erkend.
3. SPACE SCOOTER is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
4. De Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van SPACE SCOOTER zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan SPACE SCOOTER te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat SPACE SCOOTER daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van SPACE SCOOTER tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Afnemer is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan SPACE SCOOTER te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verbandhoudende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de Afnemer in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door SPACE SCOOTER voor nodig is. SPACE SCOOTER is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de Afnemer dit verzuim heeft hersteld.
5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
6. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die SPACE SCOOTER ten opzichte van de Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
7. SPACE SCOOTER is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Afnemer integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
8. Indien SPACE SCOOTER genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,--.

Artikel 8: Levertijden
1. De door SPACE SCOOTER opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
2. De levertijd vangt eerst aan wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van SPACE SCOOTER, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
3. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke SPACE SCOOTER bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden c.q. de te leveren zaken niet (meer) in de planning van SPACE SCOOTER kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd c.q. worden geleverd zodra de planning dit weer toelaat.
4. Indien SPACE SCOOTER de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
5. Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van SPACE SCOOTER op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
6. Bij niet tijdige levering dient SPACE SCOOTER eerst schriftelijk door de Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij SPACE SCOOTER een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 14 dagen. SPACE SCOOTER kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

Artikel 9: Uitvoering van de Overeenkomst
1. SPACE SCOOTER is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle Overeenkomsten worden door SPACE SCOOTER uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
2. SPACE SCOOTER is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft SPACE SCOOTER wel het recht om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
3. De Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door SPACE SCOOTER voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door SPACE SCOOTER mogelijk te maken.
4. Indien de Afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens SPACE SCOOTER voldoet, is SPACE SCOOTER bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. SPACE SCOOTER kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer. De Afnemer is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart SPACE SCOOTER ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt te allen tijde door SPACE SCOOTER bepaald.
2. Levering van de door SPACE SCOOTER te leveren zaken vindt plaats op het door de Afnemer aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De Afnemer is gehouden de door SPACE SCOOTER af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.
3. Het aannemen van de door SPACE SCOOTER aan de Afnemer geleverde zaken geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de Afnemer.
4. SPACE SCOOTER is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de Afnemer de door SPACE SCOOTER af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer. SPACE SCOOTER heeft alsdan te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.
5. Indien er sprake is van inruil en de Afnemer in afwachting van de nieuwe door SPACE SCOOTER te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de Afnemer tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van SPACE SCOOTER.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. SPACE SCOOTER blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
2. SPACE SCOOTER heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De Afnemer machtigt SPACE SCOOTER of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
3. De door SPACE SCOOTER afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de Afnemer worden verwerkt en doorverkocht.
4. Het is de Afnemer niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken dan wel met enig ander recht te bezwaren. De Afnemer is voorts verplicht en gehouden SPACE SCOOTER terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van SPACE SCOOTER:
a. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan SPACE SCOOTER ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de door SPACE SCOOTER geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan SPACE SCOOTER op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
c. de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door SPACE SCOOTER geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan SPACE SCOOTER op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de door SPACE SCOOTER geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
e. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die SPACE SCOOTER ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen,
een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
6. Indien SPACE SCOOTER geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan SPACE SCOOTER te verpanden dan wel te verhypothekeren, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.

Artikel 12: Reclames
1. SPACE SCOOTER zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
2. De Afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door SPACE SCOOTER geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan SPACE SCOOTER onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.
3. Indien de Afnemer niet binnen 2 dagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering SPACE SCOOTER wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
4. De Afnemer is gehouden bij eventueel door hem geconstateerde fouten en gebreken hiervan aantekening te maken op de vrachtbrief en voorts de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, daaronder dient in ieder geval te zijn begrepen het overleggen van deugdelijk fotomateriaal.
5. SPACE SCOOTER dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van SPACE SCOOTER terecht zijn, heeft SPACE SCOOTER de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, dan wel in overleg met de Afnemer zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Afnemer nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
6. De door SPACE SCOOTER geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
7. Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 2 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van SPACE SCOOTER voor de Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien SPACE SCOOTER in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade
1. SPACE SCOOTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van SPACE SCOOTER. In dat geval is SPACE SCOOTER enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van SPACE SCOOTER wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van SPACE SCOOTER om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst. SPACE SCOOTER is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer daarbij inbegrepen.
3. SPACE SCOOTER is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SPACE SCOOTER.
5. De Afnemer vrijwaart SPACE SCOOTER voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door SPACE SCOOTER geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van SPACE SCOOTER om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van SPACE SCOOTER kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden SPACE SCOOTER van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door SPACE SCOOTER zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs (overzee) van SPACE SCOOTER evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.
3. Ingeval van overmacht heeft SPACE SCOOTER het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft SPACE SCOOTER het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan SPACE SCOOTER te vergoeden.
2. SPACE SCOOTER is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd;
c. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Afnemer wordt aangevraagd;
e. de Afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
f. de onderneming van de Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g. SPACE SCOOTER in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van SPACE SCOOTER dan wel van derden waaronder andere Afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de Afnemer niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
j. de Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.
3. Indien SPACE SCOOTER op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 16: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPACE SCOOTER is het de Afnemer niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van SPACE SCOOTER te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.
2. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer per overtreding aan SPACE SCOOTER een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 25.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan SPACE SCOOTER van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord Holland, locatie Alkmaar.
3. Deze voorwaarden zijn gezien de in lid 1 gedane rechtskeuze opgesteld in het Nederlands en tevens vertaald in het Engels. Ingeval van enige discrepantie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan, zal de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn.

Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.
News & Updates

Sign up to get the latest on sales, new releases and more …